Huurvoorwaarden

Algemene Huur- en Annuleringsvoorwaarden Sea & Sun Holiday (SSH)

1. Boeken

Een boeking kan zowel digitaal per online-formulier, schriftelijk als telefonisch worden gemaakt en is voor u en voor Sea & Sun Holiday (hierna; SSH) bindend, indien de accommodatie beschikbaar en door SSH geaccepteerd is.

2. Financiële regeling

a. Na de boeking van het door u gekozen vakantieverblijf ontvangt u een boekingsbevestiging/factuur. Daarvan zal 50% van het totaalbedrag als aanbetaling binnen 14 dagen op de rekening van SSH gestort worden, de resterende 50% zal minimaal 4 weken voor aankomst worden betaald.
b. Bij een boeking binnen 8 weken voor de dag van aankomst dient u het hele factuurbedrag binnen 14 dagen te betalen.
c. Bij een boeking binnen 1-3 weken voor de dag van aankomst dient u direct het hele factuurbedrag te betalen.
d. Niet tijdige betaling kan annulering van de reservering tot gevolg hebben.
e. Per boeking brengt SSH € 20,- administratiekosten in rekening.
f. Eventuele kosten voor geldstortingen zijn voor rekening van de huurder.
g. Door middel van een boekingsopdracht gaat de huurder akkoord met deze huurvoorwaarden.


3. Rechten en verplichtingen verhuurder

a. Verhuurder verplicht zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip schoon en in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.
b. Verhuurder mag het gehuurde op alle redelijke tijden bezichtigen of door aspirant-huurders doen bezichtigen.
c. Eventuele bijkomende kosten dienen vooraf schriftelijk op het huurcontract te worden vermeld.


4. Rechten en verplichtingen huurder

a. Huurder verklaart zich met ligging, inrichting en behoorlijke staat van onderhoud van het gehuurde volstrekt bekend.
b. Per vakantieverblijf is alleen het maximum aantal personen toegelaten als genoemd op de website. Ook kinderen gelden als personen.
Een groep personen jonger dan 23 jaar is alleen met schriftelijke toestemming van de verhuurder mogelijk.
c. Huurder mag in het gehuurde object niet meer personen doen overnachten dan bij deze huurovereenkomst is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van verhuurder. Bij overschrijding zonder schriftelijke toestemming van het genoemde aantal personen wordt de overeenkomst beschouwd te zijn ontbonden zonder enig recht op compensatie. d. Huurder zal het gehuurde als een goed huisvader gebruiken en het netjes bewonen, zulks met inachtneming van het reglement van orde, dat voor het betreffende vakantieverblijf geldt; daarbij verbindt hij zich alle schade-met uitzondering van de gevaren van brand door zijn toedoen, of nalatigheid aan het gehuurde, de stoffering, de huisraad of anderszins ontstaan, direct te vergoeden. Dat geldt ook voor vermissing van enig deel van het gehuurde, de stoffering of de huisraad. Het verblijf in de vakantiewoning geschiedt volledig op eigen risico.
e. Het verblijf in het vakantieobject geschiedt op risico van de huurder. De huurder neemt ook de verantwoordelijkheid voor zijn gasten en familie. De bewijslast ligt hierbij bij de huurder. Alle gasten dienen zich aan de huisregels te houden. f. De plicht tot schadevergoeding geldt ook bij vermissing van huisinventaris en andere tot het huurobject behorende voorwerpen.
g. Huurder verklaart in bezit te zijn van een WA-verzekering.
h. Huurder zal tijdens zijn verblijf het gehuurde object schoonhouden en steeds op een ordentelijke wijze bewonen.
i. Huurder verbindt zich na afloop van de huurtermijn het huurobject met de zich daarin bevindende inventaris schoon en in goede staat af te leveren. Is dit niet het geval, dan is de verhuurder gerechtigd extra kosten te berekenen.
j. Een hond mag alleen worden meegebracht na voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder. Andere huisdieren zijn niet toegestaan.
k. Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of bruikleen afstaan
l. Het is verboden in het huurobject andere toestellen voor kook- of was doeleinden te gebruiken dan die welke daarin door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.
m. Huurder zal, tenzij anders is overeengekomen, zelf linnengoed meebrengen.
n. Het is de huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan de omgeving, vooral tussen 22:00 en 8:00 uur.


5. Algemene bepalingen

a. De terbeschikkingstelling van het huurobject aan huurder geschiedt door de overhandiging van de huissleutels.
b. Het vakantieobject moet op de dag van aankomst uiterlijk 20:00 uur betrokken worden, indien geen andere afspraken zijn gemaakt. Huurders die niet op tijd aan kunnen komen, zijn verplicht de verhuurder tijdig hiervan op de hoogte te stellen.
c. Eventuele bezwaren met betrekking tot het huurobject dienen onmiddellijk telefonische of persoonlijk bij aanvang van de huurtermijn, doch uiterlijk binnen 12 na het huurbegin, met de verhuurder/eigenaar te worden opgenomen, om zo de verhuurder in gelegenheid te stellen een en ander zo mogelijk onmiddellijk op te lossen. Na deze tijd kan geen beroep meer worden gedaan op een gebrek betreffende de accommodatie.
d.. Op de vertrek dag dient de huurder het pand uiterlijk om 10:00 uur bezemschoon te verlaten, indien niet anders overeengekomen. Een precieze tijd spreekt u minimaal 2 dagen van te voren af met uw verhuurder.
e. Mocht het huurobject na vertrek bovenmatig vervuild worden achtergelaten kunnen extra schoonmaakkosten berekend worden


6. Optierecht

a. En reservering kunt u binnen 8 dagen, gerekend vanaf de reserveringsdatum, ongedaan maken. Dit dient u eerst telefonisch te melden waarna u dit per aangetekend schrijven bevestigt onder bijvoeging van de reserveringsbevestiging. U bent te allen tijde de reserveringskosten verschuldigd.
b. Bij annulering na deze 8 dagen zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht (zie punt 7).
c. Bij reservering binnen 8 weken voor de aanvang van de huurperiode is dit optierecht niet van kracht en gelden de normale annuleringsvoorwaarden onder punt 7.

7. Annulering door huurder

a. Annuleringen dienen eerst telefonisch gemeld te worden aan SSH en daarna
per e-mail bevestigd te worden.
b. Punt 7 c-d-e-f gelden bij annulering zonder gebruik van het door SSH aangeboden annuleringsfonds.
c. Bij annulering na 8 dagen en tot drie maanden voor de begindatum van de huurperiode wordt 15% van het huurbedrag in rekening gebracht.
d. Bij annulering tussen 3 maanden en een maand voor de begindatum van de huurperiode wordt 50% van het huurbedrag in rekening gebracht.
e. Bij annulering tussen 1 maand en een week voor de begindatum van de huurperiode wordt 75% van het huurbedrag in rekening gebracht.
f. Bij annulering korter dan een week voor de begindatum van de huurperiode wordt 100% van het huurbedrag in rekening gebracht.
g. Bovendien wordt bij een annulering de annuleringskosten à € 28,- en de reserveringskosten in rekening gebracht.


8. Wijziging door de huurder

a. Indien u in uw reeds gedane boeking een wijziging wenst aan te brengen, van welke aard dan ook, dan geeft u dit direct aan SSH door. Deze wijziging wordt door SSH schriftelijk bevestigd. De hieraan verbonden kosten bedragen € 10,- . b. Wijzigingen in huurperiode en wisseling van vakantieobject gelden als annuleringen.
c. Wijzingen betreffend de toeristenbelasting en optioneel te boeken artikelen worden als open betaling in de boeking gesteld. Bijgeboekte en betaalde artikelen kunnen na vertrek niet meer verrekend worden.


9. Annulering door SSH

Indien enige omstandigheid SSH noodzaakt tot annulering van het reeds gehuurde vakantieverblijf, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief.

10. Ontbinding

a. SSH en verhuurder/eigenaar is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zal zijn:
-als bij de aanvang van de huurperiode de volle huursom niet is voldaan;
-indien huurder het gehuurde voortijdig verlaat;
-indien huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag, waarop de huurtermijn een aanvang neemt voor 20:00 uur, zonder schriftelijke, telefonische of digitale berichtgeving, dat hij het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken;
-indien huurder de verplichtingen uit deze overeenkomst en/of de reglementen van orde niet nakomt.
b. Het verlaten van het gehuurde object doet alle rechten op compensatie of vergoeding teniet.
c.  Boeken is op eigen risico. In geval van overmacht (zoals bijv. pandemie, oorlog, natuurrampen, terrorisme) worden de normale annuleringskosten berekend.


11. Geschillen

a. Schriftelijke bezwaren dienen in de voertaal van het vakantieland of in het Engels voorgelegd te worden bij SSH en zullen aan de huiseigenaar worden voorgelegd. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, en niet anders dan gerechtelijk kunnen worden beslist, zullen door een daartoe bevoegde rechter te Middelburg worden beslecht.

12. Overig

a. SSH en de verhuurder zijn niet aansprakelijk voor:
-diefstal, verlies of schade, op wat voor manier dan ook, die tijdens of als gevolg van een verblijf in een verhuurobject ontstaan;
-defect of niet in bedrijf gestelde apparatuur;
-ongemakken of overlast veroorzaakt door derden.
b. SSH gaat uiterst zorgvuldig om met de juistheid van de informatie die de verhuurder ons verstrekt en het samenstellen en verspreiden hiervan.
Wij kunnen echter niet garanderen dat de actuele toestand gelijk is aan de hier genoemde, door eventuele wijzigingen na verloop van tijd.
c. Voor de algemene toestand van het huurobject is de eigenaar volledig verantwoordelijk.
d. SSH is niet verantwoordelijk voor het verstrekken van verkeerde informatie, en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die eventueel kan ontstaan als gevolg hiervan.
e. Wij willen u erop wijzen dat inrichting en comfort van alle vakantieobjecten minimaal voldoen aan de standaard plattelandsnormen, maar af kunnen wijken van stedelijk normen.
f. SSH treedt als bemiddelaar op tussen huurder en verhuurder/eigenaar.
g. SSH behandelt persoonsgegevens volgens AVG en dit is na te lezen op: www.seasunholiday,com/avg
h. Wanneer één van de voorwaarden niet geldig zou zijn, blijven de andere voorwaarden zonder uitzondering geldig.
i. Het kan gebeuren dat er in de directe omgeving van het gehuurde object gewerkt wordt, bv. wegwerkzaamheden of (ver-) bouwactiviteiten. Verhuurder dan wel SSH kunnen voor eventuele overlast geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden.